Intervensjonssenteret

Kjernefasilitet|Om Intervensjonssenteret|Donasjoner|

04.09.2013 Intervensjonssenteret har blitt utnevnt til regional kjernefasilitet for innføring av nye, høyteknologiske behandlingsmetoder. Vi ønsker i den forbindelse å oppnevne et fagråd som kan bidra til at senterets ressurser utnyttes optimalt til nytte for alle kliniske miljøer i Helse Sør-Øst.

Intervensjonssenteret ble etablert i 1996 for å være en kompetansekilde og verktøykasse for alle kliniske miljøer for innføring av nye bildeveiledede behandlingsmetoder. Senteret har tverrfaglig medisinsk og teknologisk personell og tre avanserte operasjonsstuer med integrert avansert avbildingsutstyr, der miljøene kan prøve ut og utvikle nye teknikker. Stuene er godkjent som operasjonsstuer både for mennesker og forsøksdyr.

Intervensjonssenteret har mottatt et driftstilskudd årlig fra Helse Sør-Øst for å være kjernefasilitet. I tillegg vil Oslo MedTech bidra med lønnsmidler til en prosjektleder for klinisk utprøving av teknologi i OUS og andre sykehus i regionen.

For å imøtekomme dette har Intervensjonssenteret oppretter en egen seksjon for metodeutvikling og industrisamarbeid som skal støtte miljøene med:
•    Hjelp til å gjennomføre metodevurderinger (mini-Health Technology Assessment)
•    Hjelp til å utforme gode prospektive studier ved innføring av nye behandlingsmetoder
•    Hjelp til å forhandle med industrien om klinisk utprøving av medisinsk teknologi
•    Hjelp til prosjektledelse og fremdrift i kliniske utprøvingsprosjekter
•    Hjelp til å utforme helseøkonomiske outcomestudier ved nye metoder

Finn mer informaasjon om Kjernefasilitet på egen webside Kjernefasilitet

04.09.2013 Intervensjonssenteret er en forsknings- og utviklingsavdeling for billedveiledede og høyteknologiske metoder. Senteret er en felles verktøykasse for alle miljøer ved Oslo universitetssykehus, og også for andre sykehus og klinikker.

Omkring 1200 pasienter behandles årlig som ledd i utviklings og forskningsprosjekter ved Intervensjonssenteret.

Intervensjonssenteret bidrar til det norske helsevesen med:

  1. Nye kliniske behandlingsmetoder i samarbeid med de kliniske miljøene ved sykehuset og ellers i helsevesenet.
  2. Vitenskapelige publikasjoner og doktorgrader.
  3. Intellektuell eiendom for kommersialisering.

Intervensjonssenteret deltar både i nasjonale og internasjonale forskernettverk og har koordinert Marie Curie prosjektet ARISER siden 2005, siden 2006 har Intervensjonssenteret også deltatt i EU prosjektet CREDO. Senteret har et formelt samarbeid med NTNU og det matematisk naturvitenskapelige fakultet ved universitetet i Oslo og samarbeider på prosjektbasis med flere høyskoler og universitetsinstitusjoner. I tillegg deltar Intervensjonssenteret i utvikling av ny teknologi i samarbeid med en rekke små og store bedrifter i Norge.


Donasjoner til medisinsk forskning ved Intervensjonssenteret
Intervensjonssenteret mottar donasjoner til medisinsk forskning. Førespørsler kan sendes til avdelingsleder, professor Erik Fosse


Clinical Test Facility

OUS Test Facility Clinical Test Facility at The Intervention Centre. The Test Facility is a professional gateway for companies with new high tech equipment in need for early phase clinical trials.

Contact

ISO Certification

Certificate

Nordic Proof

Nordic Proof

The Intervention Centre is a partner in Nordic Proof

Norway Health Tech

NHT

The Intervention Centre and Oslo University Hospital are founding members of Norway Health Tech, and work actively with Norway Health Tech to develop medtech industry in Norway.

Twitter

IVS Twitter

Information in Norwegian

English is the main language in this web portal. Information in Norwegian Norwegian text

Donations to Medical Research

The Interventional Centre receives donations to medical research. Questions related to donations can be sent to head of department professor Erik Fosse.

HONCode

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.

Add This

Bookmark and Share

Annual Report 2018

Annual Report 2017

Annual REport 2017

Annual Report 2016

Annual Report 2016

Annual Report 2015

Annual Report 2015

Annual Report 2014

2014

Annual Report 2013

Annual Report 2013

Annual Report 2012

2012

Annual Report 2011

Annual Report 2011

Annual Report 2010

Annual Report 2010

Roadmap Norwegian Research Infrastructure

Norwegian Roadmapp for Research Infrastructure

Annual Report 2009

Annual report 2009

Annual Report 2008

Annual Report 2008

Annual Report 2007

Annual Report 2007

New book about the Interventional Centre

New book about the Interventional Centre

Author: Erik Fosse
Publisher: Det Medisinske Selskap 2007
Price: 180 kr
Online order
Also sold in Bookstores

RSS Feeds